1. Home
 2. Privacyverklaring

Privacyverklaring PGGM&CO

In deze privacyverklaring lees je hoe PGGM&CO omgaat met de verwerking van je persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat dit zorgvuldig, transparant en met in achtneming van de AVG en aanverwante wet- en regelgeving gebeurd.

De volgende partijen (hierna: ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘PGGM&CO’) zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens:

 • PGGM Coöperatie U.A. (hierna: coöperatie)
 • PGGM N.V.
 • PGGM Services B.V.
 • PGGM Financiële Services B.V.

Via functionaris.gegevensbescherming@pggm.nl kun je terecht met al jouw privacyvragen.

 1. Onze verwerkingsactiviteiten

1.1 Ledenadministratie

Als je lid wordt van de coöperatie geef je je naam, adres en woonplaats, geboortedatum, geslacht en e-mailadres aan ons door. Wij verwerken deze persoonsgegevens ter uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst die je met ons aangaat. In de ledenadministratie leggen wij ook de begin- en einddatum van je lidmaatschap vast. Wij bewaren deze persoonsgegevens tot 1 maand na beëindigen van je lidmaatschap.

1.2 Ledenaccount

Als je via de website lid wordt van de coöperatie, verkrijg je als onderdeel van de lidmaatschapsovereenkomst een ledenaccount. Na in te loggen met e-mailadres en wachtwoord krijg je toegang tot een besloten deel van de PGGM&CO website. Zo kun je gebruik maken van aanbiedingen van samenwerkingspartners. En kun je je eigen gegevens inzien, wijzigen en extra informatie over jezelf toevoegen in je profiel. We hanteren een bewaartermijn van 30 dagen nadat je hebt ingelogd.

1.3 Nieuwsbrieven

Nadat je hiervoor toestemming hebt gegeven, ontvang je de nieuwsbrief van PGGM&CO op het door jou verstrekte e-mailadres. Je kunt je toestemming altijd intrekken via de afmeldlink onderaan iedere nieuwsbrief. Daarna verwijderen wij je e-mailadres voor dit doel.

1.4 Onderzoek

Leden van de coöperatie worden uitgenodigd om deel te nemen aan onderzoeken. De deelname aan een onderzoek is vrijwillig. Als je deelneemt, verwerken wij op persoonsniveau de door jou gegeven antwoorden op basis van je toestemming. De uitkomsten van het onderzoek worden geaggregeerd en zijn niet te herleiden tot jou. We bewaren je persoonsgegevens tot 6 maanden na het afronden van het onderzoek.

Welke leden worden uitgenodigd voor een onderzoek bepalen we op basis van je leeftijd. Hiermee kunnen we namelijk inschatten of je werkt of gepensioneerd bent en daarmee behoort tot de onderzoeksdoelgroep. Deze verwerking gebeurt op basis van gerechtvaardigd belang en stopt zodra je lidmaatschap bij de coöperatie is geëindigd.

1.5 Service

Als je via het formulier op onze website contact met ons opneemt, vragen we je e-mailadres en voor- en achternaam. Daarnaast verwerken wij eventuele persoonsgegevens die je zelf vermeldt in het open informatieveld. Ook via social media kun je contact met ons opnemen, bijvoorbeeld door ons een chatbericht te sturen. We hebben een gerechtvaardigd belang om je persoonsgegevens te verwerken, namelijk voor een goede en klantvriendelijke afhandeling van je vraag of klacht. 30 dagen nadat het laatste contact is geweest, worden je persoonsgegevens automatisch verwijderd.

1.6 Prijsvraag

Wanneer je meedoet aan een prijsvraag verwerken we de hiervoor door jou verstrekte persoonsgegevens. Dit doen we op basis van jouw toestemming. Het gaat dan doorgaans om naam, contactgegevens en eventuele andere gegevens die nodig zijn voor de deelname aan de prijsvraag (zoals antwoord op prijsvraag). Eventueel kunnen nog andere verwerkingen plaatsvinden, waarover je bij de specifieke prijsvraag wordt geïnformeerd. Wij verwijderen de persoonsgegevens 30 dagen na afronding van de prijsvraag.

 1. Beveiliging van persoonsgegevens

PGGM&CO heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Medewerkers van PGGM&CO hebben uitsluitend toegang tot je persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie en zijn altijd gebonden aan geheimhouding.

 1. Verstrekken aan derden

PGGM&CO kan je persoonsgegevens verstrekken aan derden voor zover wij dit wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld toezichthouders), of voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of met je uitdrukkelijke toestemming. Deze derden zijn zelf verwerkingsverantwoordelijken en op de verwerking van persoonsgegevens door hen is het privacy statement van de desbetreffende verwerkingsverantwoordelijke van toepassing.

Wij kunnen ook persoonsgegevens delen met derden die deze persoonsgegevens in opdracht van ons verwerken, bijvoorbeeld met softwareleveranciers en onderzoeksbureaus. Deze bedrijven zijn verwerkers van PGGM&CO en mogen de persoonsgegevens niet voor een ander doel gebruiken.

Wij geven je persoonsgegevens niet door aan een partij buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij dat echt niet anders kan. PGGM&CO bedingt dan passende waarborgen om te zorgen dat je privacy rechten ook buiten de EER afdoende beschermd zijn.

 1. Jouw rechten

Op grond van de AVG kun je PGGM&CO verzoeken om:

 • inzage te geven in je persoonsgegevens;
 • je persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
 • je persoonsgegevens te beperken;
 • je persoonsgegevens door te geven aan jou of aan een derde;

Ook heb je het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Wij zullen je verzoek beoordelen conform de AVG. Het kan zijn dat wij je daarbij vragen om je te identificeren. PGGM&CO zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van je verzoek informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van je verzoek. Deze termijn mogen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van je verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen je in dat geval informeren.

5. Functionaris Gegevensbescherming en contact

PGGM&CO heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld die toezicht houdt op de verwerking van persoonsgegevens. Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt over hoe PGGM&CO met je persoonsgegevens omgaat, of als je je rechten als betrokkene wilt uitoefenen, dan kun je per brief contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming gericht aan Postbus 117, 3700 AC Zeist of per e-mail gericht aan: functionaris.gegevensbescherming@pggm.nl.

6. Autoriteit Persoonsgegevens

Je hebt altijd het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de verwerking van je persoonsgegevens door PGGM&CO. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt je hierover nadere informatie.

 1. Publicatie en aanpassingen

Deze privacyverklaring is gepubliceerd op de website van PGGM&CO. PGGM&CO brengt van tijd tot tijd wijzigingen aan in deze privacyverklaring. De laatste keer was op 25-04-2023. Als wij een aanpassing doen, dan krijgt de privacyverklaring een nieuwe datum.